Voor iedere periode dat je hebt gewerkt ontvang je van ons een loonstrookje. Dat kan iedere week zijn, maar ook iedere vier weken. Op het loonstrookje staat onderaan de streep natuurlijk wat je deze periode op je bankrekening gestort krijgt. Maar dat is niet het enige dat van belang is. Ook de overige getallen en termen zijn belangrijk om te checken. En hoewel sommige zaken heel duidelijk zijn, zijn er ook bepaalde termen en cijfers die wat uitleg vragen. Payroll Professionals helpt je bij het lezen van je loonstrookje! Omdat ieder loonstrookje weer anders is, hebben we geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van alle componenten die mogelijk op je loonstrookje staan.

Algemene gegevens

Het loonstrookje begint altijd met zaken als je naam, geboortedatum, burgerlijke staat, BSN (Burger Service Nummer) en de periode waarop je loonstrook betrekking heeft. Ook staat aangegeven op welke datum je in dienst bent getreden en (in sommige gevallen) voor welke afdeling je binnen het bedrijf werkt of wat je functie is.

Tabelkleur / LH-tabel
De kleur van de loonheffingtabel heeft betrekking op het ‘soort loon’ dat je verdient. Je werkt bij Payroll Professionals en hebt dus op dit moment inkomsten uit een dienstbetrekking. In dat geval staat er ‘wit’. Heb je inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking (pensioen of ww), dan staat er ‘groen’. De hoogte van de belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van deze belastingtabellen.

Minimumloon
Dit is het wettelijk minimumloon, gebaseerd op je leeftijd en op basis van een fulltime dienstverband.

LTV-dagen SVW
LTV-dagen SVW is het totaal aantal dagen van de werkweek waar Sociale Verzekerings Wetten over betaald wordt. SVW staat voor Sociale verzekeringswet. Het getal achter deze term drukt het aantal dagen uit waarover je een werknemersverzekeringsuitkering krijgt. Het aantal dagen bepaalt de duur en de lengte van die uitkering (denk bijvoorbeeld aan werkloosheidswet of ziektewet).

Uurloon
Het getal achter het uurloon staat voor het bruto bedrag dat je per uur verdient. Let op: dit is dus niet het bedrag dat je daadwerkelijk per gewerkt uur op je bankrekening krijgt. Bij het bruto uurloon zijn vakantietoeslagen namelijk nog niet inbegrepen en de belastingen en premies zijn er nog niet van afgetrokken.

Heffingskorting
Ook staat op je loonstrookje of de loonheffingskorting wordt toegepast. Dit is een korting op de belastingen die je moet betalen en is afhankelijk van je inkomen. De loonheffingskorting mag je slechts bij één werkgever toepassen. Dat betekent dat als je meerdere werkgevers hebt, je moet kiezen op welk loon je de loonheffingskorting van toepassing wilt laten zijn. Dat kun je het beste doen bij de werkgever waar je het hoogste bruto loon verdient. Werk je bij Payroll Professionals dan heb je voor je eerste werkdag al aangegeven of wij de loonheffingskorting moeten toepassen.

Tijdvak
De periode waarover het salaris is berekend en over welke periode het loon dus wordt uitbetaald. Dit kan per maand, per vier weken, per week, per dag of per kwartaal zijn. Bij Payroll Professionals krijg je het loon per vier weken of per week uitgekeerd. De betaaldata van Payroll Professionals vind je hier.

Jaarloon bijzonder tarief (BT)
Het jaarloon BT is het fiscale jaarsalaris over het vorige jaar. Ben je in de loop van het jaar in dienst getreden bij Payroll Professionals, dan wordt je salaris omgerekend naar een jaarsalaris. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald. Het bijzonder tarief heeft betrekking op betalingen bij overwerk, het vakantiegeld, bonussen et cetera. Daar gelden namelijk andere loonheffingtarieven voor. Het percentage dat op deze betalingen van toepassing is, vind je eveneens op je loonstrookje.

Percentage BT
Zoals gezegd betreft het percentage bijzonder tarief de loonheffing die wordt berekend over overwerk, vakantiegeld, uit te betalen vakantie-uren bonussen. De bedragen waarover dit percentage belasting moet worden betaald staan in de kolom ‘Bijzonder’.

Wat betekenen alle looncomponenten?

Op je loonstrookje staan uiteenlopende ‘soorten’ loon. Maar wat betekent het nu precies?

Heffingsloon tabel
Heffingsloon tabel is het bedrag waarover de in te houden loonheffing (belasting) wordt berekend. Dit is ook het bedrag waarover sociale verzekeringspremies verschuldigd zijn. Dit bedrag wordt ook vermeld op je jaaropgave.

Nettoloon
Dit is het loon dat je daadwerkelijk op je bankrekening ontvangt. Hier zijn alle belastingen en premies al vanaf gehaald.

Arbeidskorting
Als je de loonheffingskorting toepast op het salaris van Payroll Professionals, dan wordt deze arbeidskorting direct met het salaris verrekend. Anders kan dit verrekend worden via de aangifte inkomstenbelasting aan het einde van het jaar.

Loonstrookje

Een loonstrookje van Payroll Professionals. Let op: de kans is groot dat jouw eigen loonstrookje afwijkt van wat hier staat.

Loonheffingen

Loonheffing normaal tarief
Loonheffing normaal tarief is het bedrag dat ingehouden wordt voor de loonbelasting volgens het normaal tarief.

Loonheffing bijzonder tarief
Loonheffing bijzonder tarief is het bedrag dat ingehouden is voor de loonbelasting volgens het bijzonder tarief.

Vakantiegeld
Het vakantiegeld is het bruto gespaarde vakantiegeld. Zoals je in ons vorige blog kunt lezen wordt dit bedrag – voor de medewerkers van Payroll Professionals – in week 22 uitgekeerd. Op sommige loonstrookjes staat achter het vakantiegeld 0,00. Dat betekent dat het vakantiegeld al bij het loon is inbegrepen.

Vakantiedagen
Voor ieder gewerkt uur reserveer je geld voor je vakantiedagen of je vakantie-uren. Het getal dat achter dit onderdeel wordt genoemd is een bedrag óf een x aantal uren. Wat er op jouw loonstrookje staat is afhankelijk van de overeenkomst die je hebt.

Cumulatief, normaal en bijzonder

Op je loonstrookje staan verschillende bedragen. De cumulatieve bedragen zijn de totaalbedragen van het lopende jaar (inclusief de periode waar het loonstrookje betrekking op heeft). Dit is dus bijvoorbeeld het loon van alle maanden bij elkaar opgeteld. Onder de term ‘normaal’ wordt het loon waarover de loonbelasting wordt berekend verstaan. Het bijzonder tarief is van toepassing op betalingen van overwerk, vakantiegeld, bonussen et cetera.

Salaris
Het bedrag dat bij salaris wordt vermeld is het bruto salaris over de gewerkte uren in de periode waarop het loonstrookje betrekking heeft.

Pensioenpremie OP Werknemer
Het bedrag dat hier wordt vermeld is het bedrag dat wordt ingehouden voor de betaling van de pensioenpremie over de desbetreffende periode. Het bedrag voor de pensioenpremie wordt, samen met de werkgeversbijdrage, aan je pensioenkapitaal toegevoegd.

Zorgverzekeringswet (ZVW) premie
De ZVW premie betreft een percentage dat wordt genomen van het ontvangen brutoloon min de pensioenpremie. De hoogte van deze premie wordt jaarlijks wettelijk bepaald. Let op: dit bedrag staat los van de door jou afgesloten ziektekostenverzekering en de daarbij behorende verzekeringspremie.

Zorgverzekeringswet (ZVW) werkgeversbijdrage
Zoals je hierboven las betaal je zelf een bedrag voor de zorgverzekeringswet, maar dat doet je werkgever ook, in jouw geval dus Payroll Professionals. Dit bedrag is een vergoeding van de Payroll Professionals aan jou om de zorgkosten te compenseren. In de meeste gevallen is dit bedrag gelijk aan de door jou te betalen ZVW premie.

Loonheffing
Als je werkt, dan betaal je loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dat geldt voor iedereen in Nederland. De hoogte van die loonheffing hangt af van de hoogte van het brutoloon en van de te ontvangen loonheffingskorting. Het bedrag waarover je loonheffing betaalt, vind je onder Loon LH.

Betalingen
Dit is het bedrag dat aan jou is uitbetaald met daarbij het bankrekeningnummers waarop het loon is overgemaakt.

Heb je vragen over je loonstrookje en kom je er na het lezen van dit blog nog steeds niet helemaal uit? Payroll Professionals helpt je graag bij het begrijpen van jouw loonstrookje.