Onlangs werd bekend dat de zowel de Eerste als de Tweede Kamer een nieuw wetsvoorstel hebben aangenomen inzake schijnconstructies op de arbeidsmarkt. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) moet er voor zorgen dat de oneerlijke concurrentie tussen werkgevers stopt en de rechten van werknemers worden versterkt.

De WAS kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van de loonadministratie. Werkgevers moeten de loonstrook en de salarisbetaling aan werknemers vóór 1 juli 2015 zo aanpassen dat deze voldoen aan de wet, anders lopen zij kans een bestuurlijke boete opgelegd te krijgen.

Payroll Professionals is groot voorstander van eerlijke concurrentie tussen werkgevers en is dan ook zeer verheugd dat het wetsvoorstel is aangenomen.

Wat is een schijnconstructie?

Voordat we ingaan op de maatregelen van de WAS is het goed om eerst het begrip schijnconstructie verder te definiëren. Want wat is een schijnconstructie? En wanneer spreek je van een schijnconstructie?
Schijnconstructies op de arbeidsmarkt heb je in vele soorten en maten. Dat maakt de term moeilijk te definiëren. Waar het op neer komt is dat een werkgever willens en wetens de wet overtreedt of misbruikt om zijn arbeids- en productiekosten zoveel mogelijk te drukken. Op die manier kan een werkgever zijn positie ten opzichte van concurrenten verbeteren.

Schijnzelfstandigheid

Een voorbeeld hiervan is de schijnzelfstandigheid van ZZP’ers. In zo’n situatie is de ZZP’er in kwestie eigenlijk verkapt in dienst bij de werkgever. De werkgever heeft in zo’n geval wel de lusten, maar niet de lasten die horen bij een (vast) dienstverband en kan bovendien zelf het uurloon bepalen.

Weekcontracten

Ook met weekcontracten worden vele schijnconstructies gecreëerd. In zo’n geval krijgt de werknemer een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding van één week en met uitsluiting van verplichting tot loondoorbetaling. Dit contract wordt stilzwijgend verlengd zolang er werk is en de werknemer niet ziek wordt. Door op een creatieve manier om te springen met de regels binnen de verschillende CAO’s (uitzendbranche en eigen CAO), kan het voorkomen dat een werknemer meer weekcontracten krijgt dan wettelijk is toegestaan (en eigenlijk een vast dienstverband had moeten krijgen).

De maatregelen

Nu de WAS is aangenomen, zijn er diverse maatregelen voor die schijnconstructies genomen.

  • Zo komt er een ketenaansprakelijkheid voor werkgevers en opdrachtgevers voor het uitbetalen van het CAO-loon. Per 1 juli 2015 zijn ze verantwoordelijk voor een juiste uitbetaling van het CAO-loon.
  • De inspectiegegevens van werkgevers die de regels overtreden, worden openbaar gemaakt door de Inspectie SZW.
  • Werkgevers- en werknemersorganisaties en de inspectie wisselen mogen informatie uitwisselen op het moment dat er een vermoeden bestaat dat er geen cao-loon wordt uibetaald.

Een aantal zaken van de WAS gaat pas per 1 juli 2016 in, te weten:

  • Het minimumloon moet giraal uitbetaald worden. Contante uitbetaling is niet toegestaan.
  • Onkostenvergoedingen moeten worden gespecificeerd op de loonstrook.
  • Het minimumloon moet volledig worden uitbetaald, zonder inhouding van bijdragen voor bijvoorbeeld huisvesting of zorgverzekering.

Europese maatregelen

Naast de Nederlandse wetgeving heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gevolgen van het vrije werknemersverkeer binnen de Europese Unie aangekaard. Het vrije werknemersverkeer zorgt eveneens voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Buitenlandse werknemers worden in veel gevallen te laag beloond door werkgevers. Door deze oneerlijke concurrentie verdringen zij binnenlandse werknemers van de arbeidsmarkt. Minister Asscher pleit voor gelijke behandeling van zowel binnenlandse als buitenlandse medewerkers, op het moment dat zij hetzelfde werk uitvoeren. De Europese Unie heeft dit verzoek opgepakt en is ermee bezig.

Payroll Professionals

Zoals gezegd is Payroll Professionals zeer verheugd dat schijnconstructies nu aan banden worden gelegd in de Nederlandse wetgeving. Als Payroll bedrijf hanteren we altijd en voor iedere medewerker gelijke lonen en bovendien weten we precies welke regels en lonen gelden in de CAO binnen uw branche. Bovendien zorgt Payroll Professionals ervoor dat u als werkgever niets te maken hoeft te hebben met verzekeringen, pensioenregelingen en ziekte van medewerkers. Wel kunt u er van op aan dat een en ander uitermate goed geregeld is voor uw personeel en dat we iedere medewerker, zowel uit Nederland als uit het buitenland, gelijk behandelen.